Brannøvelser i barnehager

Det finnes utallige eksempler på at liv og store verdier blir reddet fordi de ansatte har øvd på, og vet hvordan de skal opptre ved brann. Øvelse gjør mester!
Hvert år rykker brannvesenet ut til nærmere 3000 bygningsbranner. Over fire milliarder kroner går tapt. All erfaring viser at det nytter å være forberedt: Brannøvelser skaper trygghet og bevissthet blant de ansatte. Gevinsten er færre branner og mindre omfang når uhellet først er ute. Alle virksomheter av en viss art og størrelse er pålagt gjennom regelverket å gjennomføre regelmessige brannøvelser. Dette gjelder også barnehager.

Hvordan arrangere brannøvelse?
En typisk brannøvelse består gjerne av tre faser: Forberedelser, gjennomføring og evaluering. Hvor mye tid man må bruke på hver fase, kommer an på om man har etablerte og gode rutiner fra tidligere øvelser. Hvis man ikke har slike rutiner, kan det være greit å starte med en enkel evakueringsøvelse:

1) Forberedelser
Barnehagen skal ha en branninstruks, det vil si en trinn-for-trinn-oppskrift på hva man skal gjøre dersom brannalarmen går. Det er viktig at instruksen tilpasses virksomheten, bygningen og brukerne. Orienter de ansatte om instruksen, og heng den opp på lett synlige steder i barnehagens lokaler. Bestem deretter nøyaktig tidspunkt for brannøvelsen. Merk: Dersom dere har brannalarmanlegg med direkte kobling til brannvesenet eller annen varslingssentral, er det viktig å gi beskjed om øvelsen på forhånd for å unngå unødvendige utrykninger.

Brann kan være et skremmende tema for barn. Brannalarmen lager høy lyd, og man skal skynde seg ut uten at man får ta med seg tingene sine. Første gang er det lurt å snakke med barna om øvelsen på forhånd, slik at alle er oppmerksomme på hva som skal skje. Forklar steg for steg hva som skal skje, og la barna få høre på brannalarmlyden. Det er også nyttig å informere foreldre på forhånd, slik at de er forberedt på at barna kanskje vil snakke om brann. Nyttige tips om barn og brannøvelser finner du også på temasiden om brannøvelser i hjemmet.

2) Gjennomføring
En evakueringsøvelse handler enkelt sagt om å trene på branninstruksen. Den som er ansvarlig for øvelsen, utstyrer seg med stoppeklokke. Ta tiden fra brannalarmen utløses, til alle i bygget har møtt opp på møteplassen som står spesifisert i branninstruksen. Notér opplagte forbedringspunkter underveis. Etter evakueringen og når alarmen er avslått, kan alle gå tilbake til plassene sine.

3) Evaluering
Alle barnehager er pålagt å dokumentere sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skriftlig. Samle derfor erfaringene fra brannøvelsen i en egen rapport, der det fremkommer tidspunkt for øvelsen, hvor mange som deltok, hvilke forbedringspunkter man fant og så videre. Vurder om det er behov for å endre branninstruksen eller gjennomføre andre tiltak som hever sikkerheten i tilfelle brann. Orienter både ledelsen og de ansatte om resultatene av øvelsen. Dokumentasjonen samles i barnehagens HMS-perm eller beredskapsbok, og legges fram for brannvesenet ved tilsyn.

Andre øvelsesformer
Øvelser kan også gjøres mer avansert og realistisk, for eksempel ved å bruke kunstig røyk. I slike tilfeller kan det være lurt å samarbeide med det lokale brannvesenet eller et firma som tilbyr brannvernopplæring. Man kan også variere i øvelsesformen, for eksempel med slokkeopplæring for de ansatte, brannvernrunder der grupper av ansatte sjekker sikkerheten i ulike deler av bygningen, eller papirøvelser der man jobber med scenarier av typen ”hva gjør vi hvis…”.

Øvelseshyppighet og -tidspunkt
Hyppighet av øvelser fastsettes ut i fra en risikoanalyse. Alle barnehager plikter å utarbeide en slik risikoanalyse i forbindelse med sitt HMS-arbeid. I bygninger hvor brann kan føre til tap av mange menneskeliv, for eksempel pleieinstitusjoner, overnattingssteder, barnehager, undervisningslokaler, forsamlingslokaler og salgslokaler, bør det gjennomføres flere brannøvelser hvert år. Alle ansatte må ha deltatt i minst én øvelse hvert år.

Ideelt sett bør en av brannøvelsene gjennomføres tidlig i barnehageåret. Mange barnehager har oppstart for nye barn i august. Noen tenker kanskje derfor at det er litt tidlig å ha øvelse for de nye barna allerede i august eller september. Mange løser dette ved å avholde en egen brannøvelse kun for de ansatte, eller bare for de eldste barna først – og deretter arrangere en ny felles brannøvelse for alle når de nye barna har blitt litt "varme i trøya". Her må dere som kjenner barna best, finne ut hva som fungerer optimalt hos dere.

Lykke til med brannøvelsen!

nødutgang-skilt
flamme